Tịnh độ

Các tác phẩm Tịnh độ bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dpa

  Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà

  Sách nói - tác phẩm Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 2. dpa

  Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

  Sách nói - tác phẩm Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 3. dieuphapam

  Bản Nguyện Niệm Phật

  Sách nói: Bản nguyện niệm Phật
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  15/1/16
 4. dpa

  Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư

  Sách nói - tác phẩm Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 5. dpa

  Lá Thư Tịnh Độ

  Sách nói - tác phẩm Lá Thư Tịnh Độ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 6. dpa

  Đường Về Cực Lạc

  Sách nói - tác phẩm Đường Về Cực Lạc
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 7. DPA2

  Chuyện vãng sanh ở Việt nam

  Những mẫu chuyện của người tu niệm Phật được vãng sanh ở Việt Nam
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  19/6/15
 8. DPA2

  Điều Trị Bệnh Tận Gốc

  Điều trị bệnh tận gốc năng lực chữa lành của tâm
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  19/6/15
 9. dpa

  Niệm Phật Thập Yếu

  Sách nói - tác phẩm Niệm Phật Thập Yếu
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 10. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 1

  Sách nói - tác phẩm Khuyên Người Niệm Phật Tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 11. DPA2

  Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe

  Những truyện về niệm Phật được cảm ứng
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  29/10/15
 12. dpa

  Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh

  Sách nói - tác phẩm Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 13. dpa

  Cực Lạc Du Lãm Ký

  Sách nói - tác phẩm Cực Lạc Du Lãm Ký
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 14. dieuphapam

  Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ

  Sách nói Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ của pháp sư Huệ Tịnh
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  8/8/16
 15. dpa

  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2

  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
  5/5, 2 đánh giá
  Cập nhật:
  5/11/15
 16. dpa

  Quê Hương Cực Lạc_HT Tuyên Hóa

  Sách nói - tác phẩm Quê Hương Cực Lạc_HT Tuyên Hóa
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 17. dpa

  Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên

  Sách nói - tác phẩm Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 18. dpa

  Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền

  Sách nói - tác phẩm Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 19. dpa

  Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sinh

  Sách nói - tác phẩm Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sinh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 20. dpa

  Tịnh Độ Thập Nghi Luận

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Thập Nghi Luận
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14