tuyên hoá

 1. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 5

  Mục lục: Phẩm Như Lai hiện tướng Phẩm Như Lai hiện tướng Phẩm Như Lai hiện tướng Phẩm Như Lai hiện tướng Phẩm Như Lai hiện tướng Phẩm Như Lai hiện tướng Phẩm Như Lai hiện tướng Phẩm Phổ Hiền tam muội Phẩm Phổ Hiền tam muội Phẩm thế giới thành tựu Phẩm thế giới thành tựu Phẩm thế giới...
 2. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 4

  Mục lục: Chư Sơn Thần Chư Địa Thần Chư Thành Thần Đạo Tràng Thần Túc Hành Thần Thân Chúng Thần Chấp Kim Cang Thần Môn Giải Thoát Của Đại Phổ Hiền Bồ Tát Môn Giải Thoát Của Các Đại Bồ Tát Môn Giải Thoát Của Các Đại Bồ Tát Môn Giải Thoát Của Các Đại Bồ Tát Môn Giải Thoát Của Các Đại Bồ Tát Môn...
 3. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 3

 4. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 2

 5. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 1

  Mục lục: Mở đề, Dẫn nhập Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 1 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 2 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 3 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 4 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 5 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 6 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 7 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 8 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 9 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 10...
 6. dpa

  Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm

  Mục lục: 01. Lời Tựa - Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm - Phần Tự 02. Phần Tự - Tiếp theo 03. Phần Chánh Tông - Nhớ Ơn Nặng Của Phật 04. Nhớ Ơn Cha Mẹ - Nhớ Ơn Sư Trưởng 05. Nhớ Ơn Thí Chủ - Nhớ Ơn Chúng Sanh 06. Nhớ Sanh Tử Khổ 07. Nhớ Sanh Tử Khổ - Tiếp theo 08. Tôn Trọng Tánh Linh Của Mình - Sám...
 7. dpa

  Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

  Mục lục: Lời Đầu - Tựa - Giải Thích Tổng Quát Về Danh Đề Người Tạo Luận - Thiên Thân Bồ Tát Dịch Giả Đời Đường -Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang - dịch Biệt Giải Văn Nghĩa Năm Biến Hạnh Sáu Căn Bản Phiền Não Sắc Pháp Lược Vô Vi Pháp Sơ Lược Về HT. Tuyên Hóa - Hết
 8. dpa

  Ngữ Lục

 9. dpa

  Một ngày tu ở Vạn Phật Thánh Thành; Hoằng pháp tại Đài Loan

  Mục lục: Hòa thượng Tuyên Hóa A Hòa thượng Tuyên Hóa B Hòa thượng Tuyên Hóa C Hòa thượng Tuyên Hóa D Hòa thượng Tuyên Hóa E Hòa thượng Tuyên Hóa F Hòa thượng Tuyên Hóa G Hòa thượng Tuyên Hóa H
 10. dpa

  Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà

 11. dpa

  Những Thai Nhi Vô Tội

 12. dpa

  Đại Bi Chú Giảng Giải

  Mục lục: Hành Trang Của HT Tuyên Hóa Hành Trang Của HT Tuyên Hóa (tt) Giảng Giải Chú Đại Bi A Đại Bi Chú Giảng Giải B Đại Bi Chú Giảng Giải C Đại Bi Chú Giảng Giải D Đại Bi Chú Giảng Giải E Đại Bi Chú Giảng Giải F
 13. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 01

  Mục lục: Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển Một A Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển Một B Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển Một C Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển Một D Nhân Duyên Phát Khởi A Nhân Duyên Phát Khởi B Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển Một E Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển Một F Giảng Giải...
 14. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 02

  Mục lục: Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q2 A Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q2 B Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q2 C Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q2 D Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q2 E Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q2 F Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật...
 15. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 03

  Mục lục: Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q3 A Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q3 B Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q3 C Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q3 D Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q3 E Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q3 F Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng...
 16. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 04

  Mục lục: Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q4 A Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q4 B Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q4 C Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q4 D Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q4 E Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q4 F Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q4 G Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q4 H...
 17. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 05

  Mục lục: Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q5 A Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q5 B Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q5 C Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q5 D Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q5 E Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q5 F Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q5 G...
 18. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 06

  Mục lục: Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q6 A Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q6 B Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q6 C Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q6 D Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q6 E Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q6 F Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q6 G Kinh Thủ Lăng Nghiêm...
 19. dpa

  Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật

  Mục lục: Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 1 Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 2 Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 3 Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 4 Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 5 Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 6 Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 7 Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 8 Bát...
 20. dpa

  Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật

  Mục lục: Duyên khởi pháp hội giảng kinh Duyên khởi pháp hội giảng kinh tt Phẩm 01-Thần thông trên cung trời Đao Lợi 1 Phẩm 01-Thần thông trên cung trời Đao Lợi 2 Phẩm 01-Thần thông trên cung trời Đao Lợi 3 Phẩm 01-Thần thông trên cung trời Đao Lợi 4 Phẩm 01-Thần thông...
Top