tuyên hoá

  1. dpa

    Kinh Thủ Lăng Nghiêm 50 Hiện Tượng Ấm Ma

    Mục lục: Lời giới thiệu Sắc Ấm Thân không còn cảm giác động như cây cỏ Thọ Ấm Sự chán nản quá mức Đại ngã mạn Tưởng Ấm Tham cầu sự khế hợp Tham cầu sự hiểu biết Tham cầu sự tĩnh lặng Tham cầu sự rỗng không sâu lắng Hành Ấm Tà kiến vừa...
  2. dpa

    Quê Hương Cực Lạc

    Mục lục: Phần 1 đến phần 7 Phần 8 đến phần 13
Top