Latest activity

  • P
    Pháp Tế reacted to dpa's resource Kinh Đại Bảo Tích Tập 01 with Like Like.
    Trong khế kinh, Đức Phật nói: "Chỉ vì một đại sự nhơn duyên mà Đức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều...
Top