Tác giả
Đại Tạng Kinh VN

Mục lục:
 1. Thiên 4 Pháp - Phẩm Tứ đế
 2. Thiên 4 Pháp - Phẩm Bốn ý đoạn
 3. Thiên 4 Pháp - Phẩm Bốn ý đoạn tt
 4. Thiên 4 Pháp - Phẩm Đẳng thú bốn đế
 5. Thiên 4 Pháp - Phẩm Thanh văn
 6. Thiên 4 Pháp - Phẩm Thanh văn tt
 7. Thiên 4 Pháp - Phẩm Khổ lạc
 8. Thiên 4 Pháp - Phẩm Khổ lạc tt
 9. Thiên 4 Pháp - Phẩm Tu Đà
 10. Thiên 4 Pháp - Phẩm Tu Đà tt
 11. Thiên 4 Pháp - Phẩm Tăng thượng
 12. Thiên 4 Pháp - Phẩm Tăng thượng tt
 13. Thiên 4 Pháp - Phẩm Tăng thượng tt
 14. Thiên 5 Pháp - Phẩm Thiện tụ
 15. Thiên 5 Pháp - Phẩm Thiện tụ tt
 16. Thiên 5 Pháp - Phẩm Năm vua
 17. Thiên 5 Pháp - Phẩm Năm vua tt
 18. Thiên 5 Pháp - Phẩm Đẳng kiến
 19. Thiên 5 Pháp - Phẩm Đẳng kiến tt
 20. Thiên 5 Pháp - Phẩm Tà tụ
 21. Thiên 5 Pháp - Phẩm Thỉnh pháp
 22. Thiên 5 Pháp - Phẩm Thỉnh pháp tt
 23. Thiên 6 Pháp - Phẩm Sáu trọng pháp
 24. Thiên 6 Pháp - Phẩm Sáu trọng pháp tt
 25. Thiên 6 Pháp - Phẩm Sáu trọng pháp tt
 26. Thiên 6 Pháp - Phẩm Lực
 27. Thiên 6 Pháp - Phẩm Lực tt
 28. Thiên 6 Pháp - Phẩm Lực tt
Người dịch
Đức Thắng, Tuệ Sỹ
Người đọc
Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Châu, Kiều Hạnh
Người gửi
DPA2
Tải về
3,205
Xem
3,205
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top