Tịnh độ

Các tác phẩm Tịnh độ bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dpa

  Thơ Nhắc Người Niệm Phật

  Sách nói - tác phẩm Thơ Nhắc Người Niệm Phật
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 2. dpa

  Niệm Phật hộ niệm vãng sinh vấn đáp

  Sách nói - tác phẩm Niệm Phật hộ niệm vãng sinh vấn đáp
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 3. dpa

  Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh

  Sách nói - tác phẩm Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 4. dpa

  Cực Lạc Du Lãm Ký

  Sách nói - tác phẩm Cực Lạc Du Lãm Ký
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 5. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 4

  Sách nói - tác phẩm Khuyên Người Niệm Phật Tập 4
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 6. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 3

  Sách nói - tác phẩm Khuyên Người Niệm Phật Tập 3
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 7. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 2

  Sách nói - tác phẩm Khuyên Người Niệm Phật Tập 2
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 8. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 1

  Sách nói - tác phẩm Khuyên Người Niệm Phật Tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 9. dpa

  Niệm Phật thoát sinh tử

  Sách nói - tác phẩm Niệm Phật thoát sinh tử
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 10. dpa

  Phù Trợ Người Lâm Chung

  Sách nói - tác phẩm Phù Trợ Người Lâm Chung
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 11. dpa

  Quê Hương Cực Lạc_HT Tuyên Hóa

  Sách nói - tác phẩm Quê Hương Cực Lạc_HT Tuyên Hóa
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 12. dpa

  Tịnh Độ Cảnh Ngữ

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Cảnh Ngữ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 13. dpa

  Tịnh Độ Vựng Ngữ

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Vựng Ngữ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 14. dpa

  Đường Về Cực Lạc

  Sách nói - tác phẩm Đường Về Cực Lạc
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 15. dpa

  Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

  Sách nói - tác phẩm Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 16. dpa

  Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Ðộ Tuyển Tập

  Sách nói - tác phẩm Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Ðộ Tuyển Tập
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 17. dpa

  Tịnh Độ Ngũ Kinh – Quyển Hạ

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Ngũ Kinh – Quyển Hạ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 18. dpa

  Tịnh Độ Ngũ Kinh – Quyển Trung

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Ngũ Kinh – Quyển Trung
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 19. dpa

  Tịnh Độ Ngũ Kinh – Quyển Thượng

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Ngũ Kinh – Quyển Thượng
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 20. dpa

  Tịnh Độ Hoặc Vấn

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Hoặc Vấn
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14