thích thiền tâm

 1. dieuphapam

  Tịnh Độ Quyết Nghi

  Có người cho rằng Tịnh Độ Giáo thuộc về hành môn không phải lý môn, nghĩa là Đức Thích Ca chỉ trần thuật cảnh Cực Lạc, rồi khuyên người niệm Phật để cầu sanh, không thiệp đến phần lý thuyết. Nhưng thật ra, trong hành tức đã có ẩn phần giáo lý, chẳng hạn như bên Thiền Tông, tuy chỉ dạy tham một...
 2. dpa

  Phật Pháp Tinh Yếu

  Mục lục: 1 Xuất phát điểm của Đạo Phật 2 Phật giáo với gia đình 3 Phật giáo với xã hội 4 Khái yếu về tam quy 5 Khái yếu về ngũ giới 6 Yếu nghĩa về thập thiện 7 Ăn chay 8 Luân hồi và nhân quả A 9 Luân hồi và nhân quả B
 3. dpa

  Niệm Phật Thập Yếu

  Mục lục: Lời nói đầu Niệm Phât phải vì thoát sinh tử_tiết 1-6 Muốn thoát khổ nên tu tịnh độ_tiết 7-9 Làm thế nào để phát tâm bồ đề_tiết 10 Những huấn thị về bồ đề tâm_tiết 11-14 Niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi_tiết 15-16 Những mối nghi thông thường về tịnh độ_tiết...
 4. dpa

  Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni

 5. dpa

  Niệm Phật Sám Pháp

  Mục lục: Niệm Phât phải vì thoát sinh tử luân hồi Niệm Phật phải vì phát vộ thượng bồ đề tâm Niệm Phật Phải phát nguyện vãng sanh Niệm Phật sám pháp
Top