Tác giả
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Có người cho rằng Tịnh Độ Giáo thuộc về hành môn không phải lý môn, nghĩa là Đức Thích Ca chỉ trần thuật cảnh Cực Lạc, rồi khuyên người niệm Phật để cầu sanh, không thiệp đến phần lý thuyết.

Nhưng thật ra, trong hành tức đã có ẩn phần giáo lý, chẳng hạn như bên Thiền Tông, tuy chỉ dạy tham một câu thoại đầu, nhưng trong ấy đã hàm ẩn vô biên đạo lý. Tịnh Độ Tông cũng thế, một câu niệm Phật gồm cả Thiền, Giáo, Luật, Mật, nên cổ đức đã phán định pháp môn nầy thuộc về đốn giáo. Và Ngẫu Ích Đại Sư, một vị đích truyền thuộc phái Thiên Thai, cũng bảo: “Một câu Phật hiệu, bao nhiêu công án của Thiền Tông và đạo lý cực diệu của Giáo môn đều ở trong đó."

Để chứng minh câu niệm Phật hàm đạo lý nhiệm mầu, và giải mối nghi cho những vị tìm hiểu cùng hành trì về môn nầy, bút giả xin phiên dịch quyển Thập Nghi của ngài Trí Giả, tập Hoặc Vấn của ngài Thiên Như, họp lại tạm lấy nhan đề là Tịnh Độ Quyết Nghi Luận. Học giả có thể đặt niềm tin tưởng nơi cổ huấn, mà mở đường vào Tịnh Độ Huyền Môn.

Liên Du Thích Thiền Tâm.

Mục lục:

  1. Lời Giới Thiệu - Tịnh Độ Thập Nghi Luận phần 1/5
  2. Tịnh Độ Thập Nghi Luận phần 2/5
  3. Tịnh Độ Thập Nghi Luận phần 3/5
  4. Tịnh Độ Thập Nghi Luận phần 4/5
  5. Tịnh Độ Thập Nghi Luận phần 5/5 - hết
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người đọc
Nam Trung, Kiều Hạnh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,230
Xem
5,220
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top