kinh pháp cú

 1. dieuphapam

  Kinh Pháp Cú giọng nữ

  Tôi dịch tập Dhammapada ra tiếng Việt để cúng dường Phật đản 2513 (1969). Quyển kinh Dhammapada thuộc tập Khud daka Nikaya (Tiểu bộ kinh) được xem như quyển Thánh kinh trong Phật giáo và trở thành một trong những tập sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trong kinh sách Phật giáo. Không những...
 2. dieuphapam

  Kinh Pháp Cú giọng nam

  Tôi dịch tập Dhammapada ra tiếng Việt để cúng dường Phật đản 2513 (1969). Quyển kinh Dhammapada thuộc tập Khud daka Nikaya (Tiểu bộ kinh) được xem như quyển Thánh kinh trong Phật giáo và trở thành một trong những tập sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trong kinh sách Phật giáo. Không những...
 3. dieuphapam

  [Thư Pháp] Tu thiền, trú ly trần. Phận sự xong, vô lậu, Ðạt được đích tối thượng, Ta gọi Bà-la-môn

  Tu thiền, trú ly trần Phận sự xong, vô lậu Ðạt được đích tối thượng Ta gọi Bà-la-môn (Kinh Pháp cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 4. dieuphapam

  [Thư Pháp] Tự thắng tốt đẹp hơn, Hơn chiến thắng người khác, Người khéo điều phục mình

  Tự thắng tốt đẹp hơn Hơn chiến thắng người khác Người khéo điều phục mình Thường sống tự chế ngự (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 5. dieuphapam

  [Thư Pháp] Như trăng sạch không uế, Sáng trong và tịnh lặng, Hữu ái được đoạn tận, Ta gọi Bà-la-môn

  Như trăng sạch không uế Sáng trong và tịnh lặng Hữu ái được đoạn tận Ta gọi Bà-la-môn (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 6. dieuphapam

  [Thư Pháp] Nói lên lời ôn hòa, Lợi ích và chân thật, Không mất lòng một ai, Ta gọi Bà La Môn

  Nói lên lời ôn hòa Lợi ích và chân thật Không mất lòng một ai Ta gọi Bà La Môn (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 7. dieuphapam

  [Thư Pháp] Ai sống một trăm năm, Không thấy Pháp tối thượng, Không bằng sống một ngày...

  Ai sống một trăm năm Không thấy Pháp tối thượng Không bằng sống một ngày Thấy được Pháp tối thượng (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 8. dieuphapam

  [Thư Pháp] Khó thay được làm người, Khó thay được sống còn, Khó thay nghe diệu pháp.

  Khó thay được làm người Khó thay được sống còn Khó thay nghe diệu pháp Khó thay Phật ra đời (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 9. dieuphapam

  [Thư Pháp] Với người thân, miệng, ý, Không làm các ác hạnh, Ba nghiệp được phòng hộ, Ta gọi Bà-la-mô

  Với người thân, miệng, ý, Không làm các ác hạnh Ba nghiệp được phòng hộ Ta gọi Bà-la-môn (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 10. dieuphapam

  [Thư Pháp] Không liên hệ cả hai, Xuất gia và thế tục, Sống độc thân, ít dục, Ta gọi Bà la môn.

  Không liên hệ cả hai Xuất gia và thế tục Sống độc thân, ít dục Ta gọi Bà la môn. (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 11. dieuphapam

  [Thư Pháp] Từ ai biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng,hãy kính lễ Vị ấy,như Phạm Chí thờ lửa

  Từ ai biết chánh pháp Bậc chánh giác thuyết giảng Hãy kính lễ Vị ấy Như Phạm Chí thờ lửa (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 12. dieuphapam

  [Thư pháp] Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Không luận ngày đêm, Ý vui tu thiền định

  Đệ tử Gotama Luôn luôn tự tỉnh giác Không luận ngày đêm Ý vui tu thiền định (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 13. dieuphapam

  [Thư pháp] Tự chiến thắng mình là chiến thắng oanh liệt nhất

  Tự chiến thắng mình là chiến thắng oanh liệt nhất (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 14. dieuphapam

  [Thư pháp] Không có hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm trí

  Không có hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm trí (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 15. dieuphapam

  [Thư pháp] Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo

  Chư ác mạc tác Chúng thiện phụng hành Tự tịnh kỳ ý Thị chư Phật giáo. (Kinh Pháp Cú) Dịch: Chớ làm các điều ác Vâng làm các điều lành Giữ tâm ý trong sạch Đây lời chư Phật dạy. Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc...
 16. dieuphapam

  [Thư pháp] Ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định

  Ai sống một trăm năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định. (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 17. dieuphapam

  423 Bài kệ Kinh Pháp Cú với hình vẽ minh hoạ

  Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài. “Kinh Pháp Cú” Dhammapada là một trong 15 quyển kinh thuộc...
 18. D

  Kinh Pháp Cú Thí Dụ

  Kinh Pháp Cú Thí Dụ là quyển kinh thứ 211 thuộc bộ Bản duyên trong Đại chánh tân tu Đại tạng kinh. Kinh này nguyên bản tiếng Phạn do hai vị sa-môn Pháp Cự và Pháp Lập dịch sang tiếng Trung Quốc vào Đời Hán. Toàn bộ tác phẩm gồm có 41 phẩm, đầu tiên là phẩm Vô thường và cuối cùng là phẩm Cát...
Top