chua lanh tam

  1. dieuphapam

    Độ Sinh Vô Biên

    Trong Độ sinh vô biên, Ngài Tulku Thondup đã tổng hợp các phương pháp từ truyền thống Tây Tạng, những phương pháp cổ xưa của Tây Tạng mà Ngài thấy chúng đưa đến sự an bình nội tâm.Độ sinh vô biên đề cập chi tiết một hệ thống bao quát các bài thực hành để tu tập sự bình an của tâm, tạo điều kiện...
  2. D

    Điều Trị Bệnh Tận Gốc

    Lama Zopa đã chỉ dẫn cho hàng ngàn người các phương thuốc chữa bệnh bằng thiền định, trì tụng mật chú và nhiều cách thực hành chữa bệnh khác nữa theo Phật giáo Tây Tạng Mục lục: Lời Nói Đầu Năng Lực Chữa Lành Của Tâm Các Trường Hợp Điều Trị Thành Công Phá Vỡ Định Kiến Mục Đích Của Cuộc Đời Bản...
Top