vô lượng thọ

  1. D

    Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

    Nhận thấy ý nghĩa đầy đủ, lợi ích rộng lớn của kinh này đối với người chuyên tu pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh, nên tôi không quản tài hèn trí cạn cố gắng phiên dịch ra Việt ngữ để giúp các hành giả tu Tịnh độ đọc tụng (trích Lời Cẩn Bạch của HT Thích Minh Cảnh). Mục lục: Chương 1...
Top