thích nhật quang

 1. dieuphapam

  Niềm Vui Mùa An Cư

  Ngày xưa khi Phật còn tại thế, ba tháng mùa mưa được xem là thời gian quan trọng nhất để tăng đoàn an trú nỗ lực công phu. Thành tựu thánh quả là mục tiêu cao nhất, mà hàng đệ tử xuất gia của đức Phật xưa cũng như nay phải thực hiện cho bằng được. Vào đầu mùa này, chư Tỳ-kheo đến đảnh lễ Thế...
 2. dieuphapam

  Người Xưa Học Đạo Làm Người - Hiếu Hạnh

  Trong những cách báo hiếu của Phật dạy, có nhiều Phật tử làm được, nhưng cũng có vị chưa làm được. Tôi nêu ra một số điều, quí vị cùng kiểm nghiệm thử xem. Thứ nhất đối với cha mẹ, khuyên gắng tu phước, làm các việc công đức, quy y Tam Bảo, tin nhân quả, sống đời sống cao thượng theo tinh thần...
 3. dieuphapam

  Từ Ân Của Mẹ

  Trong những cách đền ơn của người tu, nếu như cha mẹ và những người thân chúng ta chưa tin kính Tam Bảo, chúng ta vận dụng phương tiện như thế nào để hướng dẫn người thân trở về quy y Tam Bảo, tin kính Tam Bảo. Tốt hơn nữa là hướng dẫn song thân cùng quyến thuộc phát tâm, xuất gia thì quý báu vô...
 4. D

  Gia Bảo Thiền Tông

  Trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, chư vị Tổ sư đặc dụng những phương tiện, cốt khiến cho chung sanh có thể từ các phương tiện này mà tiến vào thật địa. Công phu cho tới chừng nào thể nhập mới vừa lòng. Những phương thức hoặc cách bí truyền hoặc đặc cách của chư Tổ Thiền Tông, không ngoài mục...
 5. dpa

  Lòng Thành Dâng Thầy

  Mục lục: Lời đầu sách Hòa hợp tu hành; Bệnh phong thấp Đại chúng đồng tu; Điều hòa việc tu Điều kiện tu học Gương sáng; Một kỷ niệm nhập thất Vào Hạ nhắc nhở Ni chúng Giữ lập trường; Tổ Qui Sơn dạy Công phu hành trì Công phu căn bản Khai pháp đầu năm Kỷ niệm đời tu hành.
 6. dpa

  8 Điều Giác Ngộ

  Mục lục: Lời Đầu Sách Điều Giác Ngộ 1 Điều Giác Ngộ 2 Điều Giác Ngộ 3 Điều Giác Ngộ 4 Điều Giác Ngộ 5 Điều Giác Ngộ 6 Điều Giác Ngộ 7 Điều Giác Ngộ 8 Phần Tổng Kết - Hết
 7. dpa

  Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật

  Sự có mặt của con người là một điểm linh kỳ thú. Một cấu trúc tiên nghiệm. Và, bằng sự bổ sung hoàn chỉnh nhất của hiện thực một con người, bằng xương, bằng thịt, bằng khối óc, con tim, và bằng tất cả tấm lòng với đầy đủ mọi ý nghĩa xác quyết nhất của nó. Con người đứng vững, sống vững, sống...
 8. dpa

  Nắng Mới Trong Vườn Thiền

  Thầy gửi chư Tăng Ni Trí Đức. Hôm qua Thầy thăm một vòng cả hai bên Tăng Ni Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức. Mỗi nơi qua sự tiếp cận của Thầy và báo cáo của Phó tự, Thầy có một cảm nhận: Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức tuy trong giai đoạn xây dựng chưa hoàn thành, mọi việc còn quá ngổn ngang và nhất...
 9. dpa

  Đức Phật Trong Đời

  Đức Phật đến trong cuộc đời là một con người bằng xương bằng thịt, vui những nỗi vui của trần gian, đau những nỗi đau của con người. Để từ đó Ngài vươn lên và vực dậy giấc trường mộng Nam Kha. Không có loài người và trần gian thì Thế Tôn cũng sẽ không thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác...
 10. dpa

  Xuân Trong Tôi

Top