thái hư đại sư

  1. dieuphapam

    Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu

    Ðức Phật ra đời vì muốn cho chúng sanh thoát khỏi "Việc lớn Sanh Tử", nên Ngài dạy diệu pháp Vô Thượng Pháp Môn Tịnh Ðộ. Có thể nói, bản hoài một đời thuyết pháp của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni đều nhằm trong pháp môn Tịnh Ðộ, vì Pháp Môn này độ hết các cơ, trùm khắp các giáo. Người niệm Phật căn...
  2. dpa

    Luận Phật Thừa Tông Yếu

    Mục lục: 01. Lời Mở Đầu - Chương-I_Hệ Thống Quan Phật Pháp 02. Chương-II_Quan Niệm Tư Lợi Và Lợi Tha Của Phật Pháp_Chương-III_Chương IV 03. Phật Pháp Thuần Chính - Chương-I_Phân Loại Của Phật Pháp Thuần Chính_Chương-II_Tiểu Thừa 04. Phật Pháp Thuần Chính - Chương-I_Phân Loại Của Phật Pháp...
Top