niệm phật cảm ứng

  1. D

    Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe

    Tác giả ghi chép lại những sự thật cảm ứng chính mắt thấy tai nghe trong hơn mười năm trở lại đây cho những người chưa tin Phật, niệm Phật sớm tin Phật, niệm Phật; những người đã tin Phật niệm Phật rồi sẽ càng gắng giỏi nỗ lực hơn, tinh tấn hơn gấp bội; những ai nghe thấy đều được lợi ích trong...
Top