a di đà

 1. dieuphapam

  Thiết Lập Tịnh Độ

  Kinh A Di Đà là một kinh Đại thừa, thuộc về nền Phật giáo phát triển. Đạo Bụt giống như một cây đại thọ và cũng là một thực tại sinh động. Bất kỳ một cái gì đang sống cũng phải lớn lên. Một cây đang sống thì ngày nào cũng cho thêm cành, lá; cành dài ra thêm, lá mọc nhiều thêm. Có cành mới, lá...
 2. dpa

  Phật Nói Kinh A Di Đà - Hoạt hình 3D

  Mục lục: Phật nói kinh A Di Đà A Phật nói kinh A Di Đà B
 3. dpa

  Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà

 4. dpa

  Kinh A Di Đà Giảng Giải

  Mục lục: Bụt Tại Mười Phương Tịnh Nhiễm Do Tâm Khổ Vui Tương Tác Diệu Dụng Pháp Thân Tịch Môn Bản Môn Đạo Tràng Lý Tưởng Gió Chim Thuyết Pháp Tạo Lập Tịnh Độ Nắm Lấy Danh Hiệu Hoa Sen Chín Phẩm Thiền Tịnh Không Hai Gạn Đục Khơi...
 5. dpa

  Sự Tích Phật A Di Đà và Bảy Vị Bồ Tát

  Mục lục: Sự tích Phật A Di Đà Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát Sự tích đức Văn Thù Sư Lợi Sự tích đức Phổ Hiền Bồ Tát Sự tích đức Địa Tạng Bồ Tát Sự tích đức Di Lặc Bồ Tát Sự tích đức Chuẩn Đề Bồ Tát
 6. dpa

  Kinh A Di Đà

  Mục lục: Kinh A Di Đà - Âm Kinh A Di Đà - Nghĩa
 7. dpa

  Niệm Lục Tự Nam Mô A Di Đà Phật

  Mục lục: Niệm lục tự Nam Mô A Di Đà Phật
Top