Tác giả
Thiền sư Mogok - U Than Daing

Với người hành thiền mong mốn có được tri kiến đúng đắn về năm uẩn (pañcakkhandha) qua việc thực hành Pháp Duyên Sanh (Paticcasamuppāda) cuốn sách này chắc chắn sẽ là một tác phẩm đáng chú ý nhất. Nó cũng là một sự bổ sung rất ý nghĩa cho việc hiểu Pháp Duyên Sanh. U Than Daing, tác giả của cuốn sách, đã hoàn thành một sự giải thích rất rõ ràng và thấu đáo về Pháp Duyên Sanh từ quan điểm thực tiễn.

Mục đích của cuốn sách là nhằm giúp người hành thiền có được một hướng dẫn thấu đáo và sẵn sàng về con đường chân chánh đi đến giải thoát khỏi mọi khổ đau. Cuốn sách chủ yếu giải thích những tiến trình danh và sắc khác nhau mà theo quy ước chúng ta gọi là con người, đàn ông, đàn bà..., không phải là một trò chơi của sự may rủi mù quáng mà là những kết quả của các nhân và duyên; rằng sự xuất hiện của sanh và tử là do duyên; rằng nếu các duyên được đoạn trừ mọi khổ đau sẽ biến mất; cuốn sách cũng làm sáng tỏ ý nghĩa có tính triết lý về Thánh đế thứ nhất và thứ hai (khổ đế và tập đế) theo chiều thuận (anuloma) và Thánh đế thứ hai và thứ ba (diệt đế) theo chiều nghịch (pailoma). Vì vậy, Duyên Sanh (Paicca-samuppāda) là pháp căn bản để hiểu đúng và thực chứng lời dạy của đức Phật.
(Trích lời tựa)
luoc do 12 nhan duyen_Mogok.jpg


Mục lục:
 1. Lời giới thiệu
 2. Duyên sanh là gì
 3. Khía cạnh hiện tại - Vòng duyên sanh bắt đầu xoay như thế nào?
 4. Sự xoay của duyên sanh từ khởi đầu
 5. Vòng tuần hoàn của duyên sanh
 6. Ai đi theo con đường duyên sanh người ấy đi theo con đường của người mù
 7. Duyên sanh theo chiều ngược lại
 8. Sakkāya Dillhi (Có Thân Kiến) - Nguyên nhân và hậu quả
 9. Thiền minh sát
 10. Làm thế nào để diệt trừ tà kiến
 11. Quán tâm
 12. Một vị tỳ kheo phàm nhân và bốn vị A-la-hán
 13. Thọ uẩn và Pháp duyên sanh
 14. Phụ lục 1
 15. Phụ lục 2
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người dịch
Tỳ kheo Pháp Thông
Người đọc
Tuấn Anh, Kiều Hạnh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
4,630
Xem
6,640
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top