Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm

Sách nói: "Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm" do Ni chúng Tự Viện Vĩnh Minh Lâm Đồng dịch