Khuyên Người Niệm Phật Tập 2

Khuyên Người Niệm Phật Tập 2

Rất hay,,, tôi nghe mãi,và đang thực hiện. Nam mô a di đà phật. Cảm ơn Diệu Pháp Âm.
Top