Kinh tụng

Các tác phẩm Kinh tụng qua sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dpa

  Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

  Sách nói - tác phẩm Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 2. dpa

  Kinh A Di Đà

  Sách nói - tác phẩm Kinh A Di Đà
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 3. dpa

  Niệm Lục Tự Nam Mô A Di Đà Phật

  Sách nói - tác phẩm Niệm Lục Tự Nam Mô A Di Đà Phật
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 4. dpa

  Kinh Dược Sư

  Sách nói - tác phẩm Kinh Dược Sư
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 5. dpa

  Kinh Vu Lan Bồn

  Sách nói - tác phẩm Kinh Vu Lan Bồn
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 6. dpa

  Kinh Vô Lượng Thọ

  Sách nói - tác phẩm Kinh Vô Lượng Thọ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 7. dpa

  Kinh Lăng Nghiêm- Công Phu Khuya

  Sách nói - tác phẩm Kinh Lăng Nghiêm- Công Phu Khuya
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 8. dpa

  Kinh Từ Bi Thủy Sám

  Sách nói - tác phẩm Kinh Từ Bi Thủy Sám
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 9. dpa

  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

  Sách nói - tác phẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 10. dpa

  Kinh Phổ Môn

  Sách nói - tác phẩm Kinh Phổ Môn
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 11. dpa

  Tuyển Tập Tụng Niệm-HT Thích Trí Quảng

  Sách nói - tác phẩm Tuyển Tập Tụng Niệm-HT Thích Trí Quảng
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 12. dpa

  48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà

  Sách nói - tác phẩm 48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 13. dpa

  Kinh Pháp Bảo Đàn

  Sách nói - tác phẩm Kinh Pháp Bảo Đàn
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 14. dpa

  Kinh Dược Sư Sám Pháp

  Sách nói - tác phẩm Kinh Dược Sư Sám Pháp
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 15. dpa

  Kinh Tám Điều Từ Tâm

  Sách nói - tác phẩm Kinh Tám Điều Từ Tâm
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 16. dpa

  Tuyển Tập Tụng Niệm Thầy Thiện Phước

  Sách nói - tác phẩm Tuyển Tập Tụng Niệm Thầy Thiện Phước
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14