tâm ngộ

  1. dpa

    Mấy Điểm Trọng Yếu Cho Người Niệm Phật

    Mục lục: Mấy điểm trọng yếu của người niệm Phật Nghĩa rộng của A Di Đà Ba món tư lương của Tịnh độ Lược thuyết pháp môn giảng sinh an lạc độ
Top