shi jie chen

  1. dieuphapam

    Quán Cháo Trắng Của Tiểu Giới Sân

    Quán cháo trắng của tiểu Giới Sân là tập sách thuộc vào hàng best saler tại Trung Quốc, tác giả của quyển sách là một tiểu hòa thượng tên là Giới Sân (Jie Chen). Ngày 27-04-2007, trên trang tianya.com.cn, có thành viên nick name Shi Jie Chen (Thích Giới Sân) đăng nhập, ghi rằng: "Tôi là một chú...
Top