pa-auk sayadaw

  1. dieuphapam

    Giáo Trình Rừng Thiền Pa-Auk - Phân Biệt Danh (Nāma Kammaṭṭhāna)

    Nếu hành giả là người hành Minh Sát thuần túy (thuần quán hành giả) thì chắc hẳn hành giả đã có thể phân biệt được các Sắc Pháp (Rūpa Dhamma) một cách thấu đáo bằng Minh Sát Trí rồi (Suvisudha Rūpa Pariggaha). Điều này là vì Danh Pháp của các chúng sinh có Năm Uẩn (Pañca Vokāra Sattā) khởi lên...
  2. dieuphapam

    Dây Trói Buộc

    Vô minh có nghĩa là nhận thức một cách sai lầm cho rằng có đàn ông thực, có đàn bà thực, v.v... Theo lời dạy của Đức Phật, không có đàn ông, không có đàn bà, v.v..., mà chỉ có danh và sắc tối hậu hay danh và sắc chơn đế mà thôi. Nếu ai nghĩ rằng "đây là một người đàn ông, một người đàn bà, đây...
Top