kinh đại bát niết bàn

  1. dpa

    Kinh Đại Bát Niết Bàn

    Mục lục: Phẩm Tự Phẩm Thuần Đà Phẩm Ai Thán Phẩm Trường Thọ Phẩm Kim Cang Thân Phẩm Danh Tự Công Đức Phẩm Tứ Tướng 1 Phẩm Tứ Tướng 2 Phẩm Tứ Tướng 3 Phẩm Tứ Y 1 Phẩm Tứ Y 2 Phẩm Tà Chánh Phẩm Tứ Đế Phẩm Tứ Đạo...
Top