huệ tịnh

  1. dieuphapam

    Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ

    Tông tịnh độ được thành lập là do y cứ vào ba kinh và một luận nói về tịnh độ của đức Phật A Đi Đà ở phương tây. Ba kinh tịnh độ là kinh: Vô lượng thọ; quán vô lượng thọ Phật; Phật thuyết A Di Đà và một luận vãng sanh. Ba kinh này trải qua thời gian từ xưa tới nay được chú sớ rất nhiều, thời...
Top