dây trói buộc

  1. dieuphapam

    Dây Trói Buộc

    Vô minh có nghĩa là nhận thức một cách sai lầm cho rằng có đàn ông thực, có đàn bà thực, v.v... Theo lời dạy của Đức Phật, không có đàn ông, không có đàn bà, v.v..., mà chỉ có danh và sắc tối hậu hay danh và sắc chơn đế mà thôi. Nếu ai nghĩ rằng "đây là một người đàn ông, một người đàn bà, đây...
Top