bát nhã tâm kinh

  1. dieuphapam

    Bát Nhã Tâm Kinh

    Hệ Bát-nhã gồm cả thảy 600 quyển, và Bát-nhã Tâm kinh là trung tâm. Vì vậy tất cả tăng ni bất cứ hệ phái nào dù Tịnh độ, Thiền, Mật đều đọc thuộc hết. Bát-nhã Ba-la-mật-đa là trí tuệ cùng tột. Trí tuệ này vượt hơn trí tuệ thường ở thế gian. Chẳng những lý nhân duyên phát sinh ra hệ Bát- nhã...
  2. dpa

    Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật

    Mục lục: Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 1 Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 2 Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 3 Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 4 Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 5 Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 6 Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 7 Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật 8 Bát...
Top