20 mùa an cư

 1. dieuphapam

  20 Mùa An Cư (Quyển 2A)

  Tâm tông nghĩa là chúng ta lấy tâm làm chính trên bước đường tu. Thiền tông, Bát Nhã tông, Pháp Hoa tông, Hoa Nghiêm tông đều là Tâm tông. Nếu không nghiên cứu kỹ, chúng ta lầm tưởng rằng Tâm tông của Phật giáo Đại thừa khác với Phật giáo Nguyên thủy. Phải hiểu rằng kinh Nguyên thủy cũng lấy tâm...
 2. dieuphapam

  20 Mùa An Cư (Quyển 2B)

  Tất cả đệ tử Phật đều đang có cuộc hành trình tâm linh, nói cách khác là đang tu theo Phật. Vì vậy, chúng ta không nên đi lạc vào những cuộc du lịch tâm linh của người thế tục đặt ra; vì đi lạc ra ngoài giáo pháp Phật dạy là điều rất nguy hiểm. Trên bước đường tu của chúng ta, hay trên cuộc...
 3. dieuphapam

  20 Mùa An Cư Quyển 1B

  Mùa An cư có đủ điều kiện thuận tiện cho việc tu hành. Đức Phật dạy chúng xuất gia nếu biết tự tịnh hóa thân tâm mình thì sẽ tác động cho xã hội an vui và hội chúng hài hòa thanh tịnh. Đó là trách nhiệm lớn của hành giả để sau mùa An cư sử dụng thân tâm tốt đẹp mà giáo hóa chúng sanh được lợi...
 4. dieuphapam

  20 Mùa An Cư Quyển 1A

  Đối với người xuất gia muốn tiến tu đạo nghiệp, nhân duyên, căn lành và phước đức là ba điều căn bản cần phải được xây dựng và phát triển liên tục trên bước đường tu. Khi phát tâm tu, mỗi người có phước đức khác nhau, từ đó dẫn đến hoàn cảnh tu học, làm đạo đều khác nhau. Hoàn cảnh hiện tại tốt...
Top