Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm Quyển 3

Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm Quyển 3

Tác giả
Hòa thượng Thích Trí Quảng

Khi sang Nhật Bản tu học, tôi có dịp chiêm bái tượng Tỳ Lô Giá Na ở Nara. Pho tượng này do Thánh Vũ Thiên hoàng huy động dân chúng đóng góp đồng để đúc thành, được coi như lớn nhất ở thời đó.

Có thể nói toàn dân Nhật đã đóng góp công sức cho việc xây dựng pho tượng vĩ đại Tỳ Lô Giá Na. Ðiều này đã thể hiện ý nghĩa sức mạnh theo đạo Phật là sức mạnh của quần chúng. Các quân vương bình thường, nhưng biết tập họp được sức mạnh quần chúng qua hình ảnh của Ðức Phật thì họ đã làm nên việc lớn. Ðiều này cũng gợi cho tôi nhận chân được tâm từ bi và trí tuệ của Phật dễ dàng thu hút được mọi người hoan hỷ tự nguyện đến chung lo Phật sự.

Và khi tôi vào Ðại học Rissho, gặp giáo sư Sakamoto là một học giả chuyên nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm. Luận văn tốt nghiệp của ông trình bày về thuyết trùng trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm và trí tuệ của Ðức Phật thấu suốt trùng trùng duyên khởi, cùng vận dụng được lý duyên khởi trong việc tu hành, đắc đạo cũng như giáo hóa được quần chúng. Tôi đã lãnh hội sâu sắc nghĩa lý của Ðức Phật theo Hoa Nghiêm

Khi trở về nước, Hòa thượng Minh Châu mời tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Mặc dù luận văn tốt nghiệp của tôi viết về kinh Pháp Hoa, nhưng nhận thấy nhân duyên lúc bấy giờ không ai giảng bộ kinh Ðại thừa này, nên tôi đã nhận lời.

Bộ kinh Hoa nghiêm quá nhiều, có đến 9 pháp hội. Từ xưa các pháp sư chỉ chuyên giảng kinh này mà phải trải qua đến mấy chục năm mới giảng hết bộ kinh.

Riêng tôi, vì thì giờ không cho phép, tôi không thể giảng trọn bộ kinh Hoa Nghiêm trong một năm học. Vì vậy, tôi chỉ trích giảng một số ý chính trong kinh là : Ðức Phật, Bồ tát hạnh và nhập pháp giới. Thực sự, đó cũng chỉ là một số điều tâm đắc mà tôi có dịp truyền trao cho Tăng Ni sinh Trường Cao cấp Phật học.

Mong rằng những ai có duyên đọc tác phẩm này, vui lòng bỏ qua những thiếu sót. Kính mong các bậc cao minh hoan hỷ chỉ giáo để chúng tôi sửa đổi cho hoàn mỹ hơn trong lần tái bản. Chúng tôi chân thành tri ân quý vị.

Xin hồi hướng công đức cúng dường pháp bảo này đến pháp giới chúng sanh đồng thâm nhập Tỳ Lô tánh hải.
Mùa An cư Phật lịch 2543 – 1999
HT THÍCH TRÍ QUẢNG
(Lời tựa)

Mục lục:
 1. Lời tựa - Lịch sử kinh Hoa Nghiêm
 2. Ý nghĩa đề kinh Hoa Nghiêm
 3. Quan niệm về Đức Phật theo kinh Hoa Nghiêm
 4. Phẩm Bồ Tát Đạo
 5. Bồ Tát thập hạnh
 6. Bồ Tát thập hạnh (tiếp theo): Tinh Tấn
 7. Bồ Tát thập hồi hướng
 8. Bồ Tát thập địa hay thập thánh
 9. Bồ Tát đệ tứ địa, diệm huệ địa
 10. Bồ Tát Thập Định
 11. Phẩm nhập Pháp giới
 12. Phẩm nhập Pháp giới phần 2
 13. Phẩm nhập Pháp giới phần 3
 14. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Đức Vân tỳ kheo
 15. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Giải Thoát
 16. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hưu Xã Ưu bà di
 17. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa
 18. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thắng Nhiệt Bà la môn
 19. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Từ Hạnh đồng nữ
 20. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tự Tại Chủ đồng tử
 21. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Ðại Quang
 22. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thuyền trưởng Bà Thi La
 23. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Chánh Thu
 24. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thọ Thần Diệu Đức Viên Mãn
 25. Phẩm Nhập bất tư nghì giải thoát cảnh giới - Phổ Hiền hạnh nguyện
 26. Phẩm Nhập bất tư nghì giải thoát cảnh giới - Phổ Hiền hạnh nguyện (tiếp theo - hết)
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người đọc
Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,270
Xem
3,674
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top