Quan Âm Bán Cá tập 1 - 4

Quan Âm Bán Cá tập 1 - 4

CẢM ƠN TÁC GIẢ RẤT NHIỀU!
CẢM ƠN TÁC GIẢ RẤT NHIỀU!
CẢM ƠN TÁC GIẢ RẤT NHIỀU!
Đó kể như những điều thường xảy ra.
Đó kể như những người ta thường gặp.
Đó có thể là những điều ta đã trải qua.
Đó có thể là những người ta đã gặp.
Đó có thể là những điều sẽ xảy đến với ta
Đó có thể là những người sẽ gặp gỡ với ta.
!!!
Top