tỳ khưu ni

  1. dieuphapam

    Tạng Luật - Phật Giáo Nguyên Thủy - Phân Tích Giới Tỳ-Khưu Ni

    Phân tích giới Tỳ-Khưu Ni là phần thứ hai của bộ phân tích giới bổn thuộc về Tạng Luật, phần thứ nhất là phân tích giới Tỳ-Khưu được trình bày với tên gọi là Đại Phân Tích. Tổng cộng điều học của các Tỳ-Khưu Ni gồm có 311 điều được phân chia như sau: 1) 8 Bất cộng trụ (Pārājika) 2) 17 Tăng tàng...
Top