tư tưởng phật giáo quyển 3

  1. dpa

    Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 3

    Mục lục: Lời nói đầu Ý nghĩa kinh hành niệm Phật Ý nghĩa tĩnh tâm Lục hòa Sáu pháp Ba la mật Tịnh độ theo kinh Duy Ma Tam minh Hồi hướng theo Kinh Hoa Nghiêm Xu thế của Đạo Phật Tam Bảo Nhập thế của đạo Phật Tứ hoằng thệ nguyện Xuân Di...
Top