tinh vân

  1. dieuphapam

    10 Đức Tính Cần Có Của Người Xuất Gia

    Chương 9: Có sức mạnh nhẫn nhục. Nhẫn nhục là ý tưởng dứt khoát nhận sự sỉ nhục, bao hàm tính khoan dung và kiên nhẫn. Giáo lý này trong 6 pháp Ba La Mật mà phật giáo Đại Thừa gọi là “nhẫn nhục Ba La Mật”. Nhẫn nhục Ba La Mật là kiến nghị, nhường nhịn, chịu đựng. Ngoài ý nghĩa khoan dung tất...
  2. dpa

    Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên

    Mục lục: Trọng yếu của Nhân học Quản lý học tối cao Bị lãnh đạo học Có lúc nghỉ ngơi vĩnh viễn Nhận lỗi cần có dũng khí Tất cả đều là lẽ đương nhiên Kiểm tra tâm của mình Muốn làm gì phải giống như thế Nhẫn nhục là lực lượng Để người lợi dụng mới có...
Top