thiền sư pa-auk tawa sayada

  1. dieuphapam

    Giáo Trình Rừng Thiền Pa-Auk - Phân Biệt Danh (Nāma Kammaṭṭhāna)

    Nếu hành giả là người hành Minh Sát thuần túy (thuần quán hành giả) thì chắc hẳn hành giả đã có thể phân biệt được các Sắc Pháp (Rūpa Dhamma) một cách thấu đáo bằng Minh Sát Trí rồi (Suvisudha Rūpa Pariggaha). Điều này là vì Danh Pháp của các chúng sinh có Năm Uẩn (Pañca Vokāra Sattā) khởi lên...
  2. dieuphapam

    Biết Và Thấy

    Giáo pháp của Đức Phật Một lần nọ, đức Thế Tôn đang trú giữa những người dân xứ Vajji (Bạt-Kỳ), tại Kotigāma. Ở đó, đức Thế Tôn nói với các vị Tỳ khưu như sau: Này các Tỳ khưu chính do không liễu ngộ (ananubodhā), không thể nhập (appativedhā) bốn Thánh Đế mà các người và Ta đã lang thang, lưu...
Top