thiền phật giáo

  1. dieuphapam

    Hướng Dẫn Thiền Phật Giáo giọng Bình Nguyên

    “Không trí tuệ, không thiền, Không thiền, không trí tuệ; Người có thiền, có tuệ, Nhất định gần Niết-bàn.” Trong Kinh Pháp Cú số 372, Đức Phật đã dạy rõ những ai có duyên thiền tập là những người trí. Nhờ trí tuệ sáng suốt sẵn có...
  2. dieuphapam

    Hướng Dẫn Thiền Phật Giáo giọng Huy Hồ

    “Không trí tuệ, không thiền, Không thiền, không trí tuệ; Người có thiền, có tuệ, Nhất định gần Niết-bàn.” Trong Kinh Pháp Cú số 372, Đức Phật đã dạy rõ những ai có duyên thiền tập là những người trí. Nhờ trí tuệ sáng suốt sẵn có...
Top