tất cả đều là lẽ đương nhiên

  1. dpa

    Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên

    Mục lục: Trọng yếu của Nhân học Quản lý học tối cao Bị lãnh đạo học Có lúc nghỉ ngơi vĩnh viễn Nhận lỗi cần có dũng khí Tất cả đều là lẽ đương nhiên Kiểm tra tâm của mình Muốn làm gì phải giống như thế Nhẫn nhục là lực lượng Để người lợi dụng mới có...
Top