tạng luật nam truyền

  1. dieuphapam

    Tạng Luật Nam Truyền - Tập Yếu Tập 1

    Parivāra là tập cuối của Vinayapiṭaka (Tạng Luật). Về ý nghĩa của từ parivāra, học giả I. B. Horner phân tích như sau: “... pari là tiếp đầu ngữ có ý nghĩa: đi vòng quanh, bao bọc xung quanh, v.v... và vāra lấy theo từ gốc của Sanskrit là √vṛ có nghĩa là bao phủ... ” (√vṛ còn có nghĩa thứ hai là...
  2. dieuphapam

    Tạng Luật - Phật Giáo Nguyên Thủy - Phân Tích Giới Tỳ-Khưu Ni

    Phân tích giới Tỳ-Khưu Ni là phần thứ hai của bộ phân tích giới bổn thuộc về Tạng Luật, phần thứ nhất là phân tích giới Tỳ-Khưu được trình bày với tên gọi là Đại Phân Tích. Tổng cộng điều học của các Tỳ-Khưu Ni gồm có 311 điều được phân chia như sau: 1) 8 Bất cộng trụ (Pārājika) 2) 17 Tăng tàng...
Top