tam luận toàn tập

  1. dpa

    Tam Luận Toàn Tập

    Mục lục: Lời dịch Tam Luận, Việt dịch Trung Luận Phẩm 1 Nhân Duyên Phẩm 2 - 3 Phẩm Đi và Phẩm Đến, Phẩm sáu giác quan Phẩm 4 - 6 Năm Ấm, Sáu Đại, Sự nhiễm dục VS Người nhiễm dục Phẩm 7 Ba Tướng Phẩm 8 - 10 Người làm và việc làm, Lửa cháy và nhiên liệu Phẩm 11 - 14 Bản thể đầu tiên, Thành hợp...
Top