rừng thiền pa-auk

  1. dieuphapam

    Giáo Trình Rừng Thiền Pa-Auk - Phân Biệt Danh (Nāma Kammaṭṭhāna)

    Nếu hành giả là người hành Minh Sát thuần túy (thuần quán hành giả) thì chắc hẳn hành giả đã có thể phân biệt được các Sắc Pháp (Rūpa Dhamma) một cách thấu đáo bằng Minh Sát Trí rồi (Suvisudha Rūpa Pariggaha). Điều này là vì Danh Pháp của các chúng sinh có Năm Uẩn (Pañca Vokāra Sattā) khởi lên...
Top