phóng sanh

  1. dpa

    Công Đức Phóng Sanh

    Giáo lý của đạo Phật tuy rất sâu xa mầu nhiệm nhưng cũng vô cùng thiết thực, gần gũi; tuy nói tánh không, giải thoát, nhưng cũng không rời sự sống của muôn loài; tuy nói hành thiền, quán tịnh, nhưng nhất cử nhất động cũng đều vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Bậc chân tu giác ngộ từ xưa nay chưa...
  2. dpa

    Phóng Sanh và Hộ Sanh

    Mục lục: Phóng sinh và hộ sinh 1 Phóng sinh và hộ sinh 2 Phóng sinh và hộ sinh 3
Top