phim hoạt hình

  1. D

    Lòng Hiếu Thảo Của Vua Thuấn

    Theo truyền thuyết, mẹ ông, Ốc Đăng là người rất hiền đức mất sớm, cha là Cổ Tẩu lấy vợ khác và sinh ra Tượng. Dù bị mẹ con Tượng và cả Cổ Tẩu đối xử không tốt, Thuấn vẫn một mực hiếu thuận, giữ đúng đạo làm con.
  2. dpa

    Phim Hoạt Hình Thần Đồng Tự Tại

    Mục lục: Thần đồng tự tại A Thần đồng tự tại B
Top