patrul rinpoche

  1. dpa

    Kho Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ

    Mục lục: Lời đầu; Dẫn nhập Những khuyết điểm của thời đại suy thoái của chúng ta Ba con đường Tu Guru yoga đến sau thiền định Giai đoạn thành tựu Tham lam Quyết tâm giải thoát khỏi sanh tử Về Patrul Dilgo Khuyentse Rinpoche
Top