lý khế cơ

  1. dpa

    48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ

    Kính bạch chư Tôn Phẩm, Kính thưa chư thiện hữu tri thức, Những trang sách “HỘ NIỆM: KHẾ LÝ - KHẾ CƠ” này được chư vị phát tâm ghi chép lại từ những buổi tọa đàm ngắn trong những buổi cộng tu tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà ở vùng Brisbane Úc-Đại-Lợi. Bàn về vấn đề “Khế Lý - Khế Cơ” thành thực...
Top