luật tứ phần tỳ kheo ni

  1. dieuphapam

    Chú Giải Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Quyển Thượng B

    Cách đây hơn 20 năm, hòa thượng Thượng Trí Hạ Minh viện chủ chùa Mai Sơn đã đem bộ Tứ Phần Tỳ Kheo Ni chú giải tác giả là ni sư Phật Oánh giảng dạy cho ni chúng tại tịnh thất Lạc Quốc ở Tam Bố tỉnh Lâm Đồng, những lời vàng ngọc của ngài được ghi chép lại tổng cộng gần 40 tập. Sau này ngài mang...
Top