lửa thiền

  1. dieuphapam

    Lửa Thiền

    Toàn thế giới đang trang bị quân đội, đang tiêu phí những món tiền không thể tin nổi để hủy diệt con người, cho dù họ sống ở châu Âu, châu Mỹ, ở Liên Xô hoặc ở đây. Thế giới đang đi theo một chiều hướng thảm khốc mà các chính trị gia không tài nào có thể giải quyết được. Chúng ta không thể trông...
Top