lodro

  1. dieuphapam

    Bước Đi Như Phật

    "Với tâm thức sáng suốt, bạn có thể làm việc, vui chơi và yêu thương như Phật" Nguyên lý cốt tủy của Phật giáo là chúng ta vốn đã sáng suốt. Nhưng đồng thời, lúc bình thường chúng ta lại không hành xử từ tầm nhìn ấy, mà thay vào đó, từ sự mê lầm của mình. Vì thế ở một phương diện nhất định, tất...
Top