lễ truy điệu

  1. dieuphapam

    Phụng tống kim quan trà tỳ HT Thích Thanh Ngọc

    Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, "Lá rụng về cội, Nước chảy ra khơi, Ta bà xả báo một đời, Phật quốc nở hoa chín phẩm" "Hữu hình hữu hoại lẽ thường tình, Hoa đàm tuy rụng mùi hương vẫn còn, Công lao ghi tạc nước non, Một đời vì đạo dấu son sáng ngời" Ngài đã đến, đã đi, đã về, chơn tâm...
Top