krishnamurti

  1. dieuphapam

    Đường Vào Hiện Sinh

    Jiddu Krishnamruti sinh năm 1895 tại Ấn Độ, ở độ tuổi 13 được Hội Thông Thiên Học nhận về và xem ông là phương tiện truyền bá chân lý cho bậc "đạo sư của thế giới" mà sự sắp xuất hiện của ngài đã luôn được họ công bố. Krishnamurti nhanh chóng nổi bật là một bậc đạo sư có quyền lực, không thoả...
  2. dieuphapam

    Lửa Thiền

    Toàn thế giới đang trang bị quân đội, đang tiêu phí những món tiền không thể tin nổi để hủy diệt con người, cho dù họ sống ở châu Âu, châu Mỹ, ở Liên Xô hoặc ở đây. Thế giới đang đi theo một chiều hướng thảm khốc mà các chính trị gia không tài nào có thể giải quyết được. Chúng ta không thể trông...
Top