cuộc đời và đạo nghiệp

  1. D

    Cuộc Đời Đạo Nghiệp HT Tuyên Hóa - Giai Đoạn Ở Hồng Kông

    Cuối năm 1949 nhân vì Thiều Quan giải phóng, không trở về Vân Môn được, nên Ngài đi xe lửa từ Quảng Châu tới Hương Cảng. Tới Hương Cảng được một thời gian, Ngài đi thẳng qua Thái Lan tham gia phái Tăng-già và quán sát công cuộc truyền bá Phật pháp ở phương Nam, đồng thời tham cứu học hỏi những...
Top