công đức

 1. dieuphapam

  Công Đức Xuất Gia

  Trộm nghĩ, nhân duyên giả huyễn mà chẳng rõ, đó là gốc chấp trước của chúng sanh, thấu suốt các pháp vốn chẳng sinh là lí vi diệu của bậc thánh. Do đó, chúng sinh trong ba cõi, sáu đường thường hay tạo nghiệp chướng mà tự mê muội. Vì thế, Đức Phật tùy duyên giáo hóa, thương nhà lửa đang bốc...
 2. dieuphapam

  [Thư pháp] Tôn kính Đức Phật là công đức căn bản nhất của mọi công đức

  Tôn kính Đức Phật là công đức căn bản nhất của mọi công đức. Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 3. dpa

  Công Đức Phóng Sanh

Top