chánh giác

  1. dieuphapam

    10 Đức Tính Cần Có Của Người Xuất Gia

    Chương 9: Có sức mạnh nhẫn nhục. Nhẫn nhục là ý tưởng dứt khoát nhận sự sỉ nhục, bao hàm tính khoan dung và kiên nhẫn. Giáo lý này trong 6 pháp Ba La Mật mà phật giáo Đại Thừa gọi là “nhẫn nhục Ba La Mật”. Nhẫn nhục Ba La Mật là kiến nghị, nhường nhịn, chịu đựng. Ngoài ý nghĩa khoan dung tất...
Top